ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOSZALINIE

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie została powołana przez Zarząd Miasta Koszalina uchwałą nr 28/93 z dnia 06-03-1993 roku. Podstawą prawną powołania spółki prawa handlowego była ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 08-03-1990 roku oraz uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29-01-1993 roku nr XXVIII/501/93 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Koszalińskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Koszalinie i uchwała nr XXVIII/502/93 w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.

ZOS Sp. z o.o. funkcjonuje od 01-04-1993 roku na bazie dorobku materialnego Koszalińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która została rozszerzona w 1998 roku poprzez włączenie do obiektów Spółki majątku miasta użytkowanego dotychczas przez kluby sportowe. Tym samym od lipca 1998 roku jedynym zarządcą, wszystkich obiektów sportowych miasta jest ZOS Sp. z o.o.

Na przełomie lat 1959/1960 rozpoczęto w Koszalinie budowę pierwszego kompleksu sportowo - rekreacyjnego składającego się z hali i basenu. W 1962 roku oddano do użytku halę sportową, a w 1966 roku kryty basen. Budowę obiektów sportowych w całości finansował Totalizator Sportowy, co przez wiele lat potwierdzała tabliczka głównego sponsora wmurowana w ścianę szczytową obiektu.
W tym samym roku rozpoczęto budowę hotelu sportowego, który został oddany do użytku trzy lata później. W 1981 roku do kompleksu obiektów sportowych dobudowano mały basen, tzw. brodzik i gabinety odnowy biologicznej.

W 1974 roku obiekty sportowe w Koszalinie zostały przejęte przez Miasto i przekazane w dyspozycję Koszalińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W międzyczasie wybudowano sztuczne lodowisko. W skład KOSiR-u wchodziły również tereny rekreacyjne i obiekty zlokalizowane na Górze Chełmskiej ze stadionem i ośrodkiem hotelowo - wypoczynkowym z restauracją. W gestii zarządzającego były również dwa ośrodki wypoczynkowe w Mostowie i Łazach. Dodatkowo przekazano tereny rekreacyjne wraz z pawilonami, tzw. tereny podożynkowe.

Koszaliński Ośrodek Sportu i Rekreacji przeżywał swoje złote czasy w latach 70-tych. Lata 80-te to początek schyłku świetności obiektów sportowych w Koszalinie. Problemy z finansowaniem bazy sportowo - rekreacyjnej były głównym powodem ich degradacji. Brak jasnych zasad finansowania ich eksploatacji, połączony z nie odtwarzaniem umorzenia majątku doprowadziło do znacznego zużycia poszczególnych obiektów.

W 1971r. oddano do użytku obiekty sportowe "GWARDIA", w skład których wszedł stadion piłkarski z trybunami na 15-20 tys. osób, hala sportowa, boiska boczne-treningowe, szatnie i budynek administracyjny. W 1975 roku przebudowano płytę boiska, powiększono widownię, dobudowano budynek reporterski oraz rozbudowano część administracyjną między innymi o hotel. W 1978 roku powstały pawilony do treningu judo, powiększono halę sportową, wybudowano kotłownię i zaplecze techniczne. Obiekty sportowe "Gwardia" zostały przejęte pod zarząd Miasta w 1992 roku, następnie w 1998 roku zostały przekazane w nieodpłatne użyczenie ZOS Sp. z o.o.

Obiekty sportowe przy ul. Andersa zlokalizowane są w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Koszalinie. Stadion "Bałtyk", pamiętający czasy przedwojenne, został gruntownie odremontowany w 1946 roku. Obiekt przynależał do najstarszego koszalińskiego klubu sportowego "Bałtyk", by w latach 90-tych trafić pod zarząd najpierw Miasta, a w końcu ZOS Sp. z o.o.

Powołanie Spółki z o.o. w miejsce zakładu budżetowego dało szersze uprawnienie i większe możliwości działania w warunkach gospodarki rynkowej, przy zachowaniu ścisłej zależności od Urzędu Miasta Koszalin - właścicielem Spółki. Wynikające z takiej formy organizacyjno - prawnej kompetencje i możliwości, daleko wykraczają poza uprawnienia, w które mógł być wyposażony zakład budżetowy.

W 2005 roku Spółka w pełni realizowała przyjętą strategię rozwoju zaproponowaną przez nowy Zarząd Spółki. Strategia zakładała wprowadzenie kontraktowania usług ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej i pozostałymi podmiotami na takich samych zasadach, opartych o rzeczywistą kalkulację kosztów wytworzenia usługi. Ważnym elementem strategii rozwoju było również wyposażenie Spółki w majątek, co uczyniono poprzez zwiększenie kapitału założycielskiego w wyniku aportu prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami infrastruktury sportowej.

Efekty finansowe wdrożonej strategii rozwoju widoczne są w wynikach finansowych Spółki za rok 2005 i 2006. Spółka posiada płynność finansową, zdolność kredytową, terminowo reguluje swoje zobowiązania przy jednoczesnej poprawie skuteczności ściągania należności.


Kronika budowy Gwardii

Copyright © 2020 Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Tworzenie stron internetowych   polityka cookies   klauzula informacyjna